תקנון האתר

הגדרות

יום עסקים-ימי חול (ראשון עד חמישי) לא כולל ימי שישי,שבת ערבי חג,חג,שבתון,חול המועד וימי זיכרון.

משתמש-כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו.

תקנון זה נכתב בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. אתר זה משמש כאתר ייצוגי לחברה והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף לאישורך לתנאי תקנון זה אשר יפורטו להלן.

תנאי שימוש

כללי

 1. עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם השימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. בעצם השימוש באתר, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.
 2. השימוש באתר והמידע הנמצא בו כגון הורדת קבצים,צפייה במדיה, מעבר לקישורים שונים וכדומה יהיה באחריות המשתמש. כמו כן, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד,לשנות ולמחוק כל תוכן באתר ללא הודעה מוקדמת.
 3. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת תקנון זה ללא כל הודעה מוקדמת ו/או התרעה.

התחייבות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
 4. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
 5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
 6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 7. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

השימוש באתר

רשאי להשתמש באתר כל אדם העומד בתנאים וההגבלות להלן:

 1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.
 2. בעל ת”ז תקפה. 
 3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.
 4. בעל תיבת דואר אלקטרוני.
 5. בעל כתובת בישראל.
 6. הינך מצהיר, כי הינך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירות הדרוש.
 7. הינך מצהיר כי המידע הנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפייה או שידול. 

ביטול עסקה

מדיניות אספקת מוצרים :

מוצרים פיזיים – לאחר הרכישה יישלח ללקוח במייל הודעה עם שם המזמין וכל פרטיו במידי. לאחר שליחת המייל, השוכר הוא האחראי על הציוד אשר סופק, מסירת המוצרים ללקוח תבוצע בשעה וביום שסוכמו בעת הזמנת הגנרטור ובמידה וההזמנה אושרה.

החזרת המוצרים לאחר סיום השימוש:

ההחזרה תהיה באחריות הלקוח להחזיר את הציוד למקום העסק המצוין באתר או לחילופין לפי המיקום הנסגר בין הצדדים במצב שקיבל כל תקלה או הרס שנגרם לציוד הלקוח ייקח אחריות מלאה בתשלומו. הקבלה ומספר ההזמנה הם רשימת המוצרים שנלקחו על ידי הלקוח מבעל העסק "חייב גנרטור".

התחייבות המשכיר:

המשכיר יספק לשוכר גנרטור תקין וכן יבצע פעולות אחזקה ותיקון שוטפים. הטיפולים יכללו טיפולים תקופתיים , החלפת פילטרים, ביקורת תקינות חשמל, ביקורת מצבר על מנת שהשוכר יקבל מוצר תקין ועובד כראוי. הטיפולים התקופתיים יערכו כל 20 שעות עבודה של הגנרטור.

התחייבויות השוכר:

על השוכר לשמור על שלמות הגנרטור, מבלי לגרוע מכלליות האמור: לערוך מידי יום בדיקת מים ושמן. למלא את מיכל הדלק בדלק תיקני על פי סוג הגנרטור, ולדאוג שבכל מצב יהיה לפחות רבע מיכל מלא על פי המדיד הנמצא בגנרטור.

בהגיע צריכה ל- 50 שעות עבודה של הגנרטור, על השוכר ליצור קשר עם המשכיר על מנת לבצע טיפול. על השוכר להשיב את הגנרטור בתום תקופת השכירות שלם ותקין ועם מיכל דלק מלא (כפי שהתקבל).על השוכר לנהוג בזהירות ולא להעמיס על ההספק החשמלי מעבר ליכולת הגנרטור בהתאם להוראות היצרן אשר יצורפו בדף נפרד.

על אחריות השוכר להיות אחראי על פי תנאי הבטיחות להפעלת המוצר, לדאוג להרחקת ילדים עד גיל 16, שטחים אסורים, נוזלים דליקים מסביבת הגנרטור.

אחריות המוצר :

כל המוצרים באתר נשמרים ומאוחסנים בתנאים על פי דרישות היצרן בבית העסק בהתאם לסוג המוצר. המוצרים יוצאים מבית העסק לאחר שהם עוברים בדיקת מקיפה שמוודא את תקינותם המלאה לשימוש לפני היציאה להשכרה. בעת המסירה, המוצר ייבדק אל מול הלקוח בעת לקיחתו. בסיום הבדיקה הלקוח יחתום על מסמך שאומר המוצרים אכן תקינים ופועלים על שביעות רצנו.

במידה ונמצא פגם במוצר אשר קרה לא באשמת המזמין, ניתן לפנות לעסק לקבלת פיצוי או זיכוי בהתאם לנסיבות המקרה.

השוכר מצהיר בזאת כי בכל מקרה של אובדן, גניבה, פגיעה, קלקול, תקלה עליו לשלם את ערך הנזק באופן מלא.
מובהר בזאת כי "חייב גנרטורים" אינם נושאים בכל אחריות בנוגע לצריכת המוצרים ע"י הלקוח, וכוללים צריכה שלא בהתאם לתנאים לא נאותים אשר יכולים לפגוע ולפגום באיכות המוצרים אשר יביא לאי שמישותם.

הלקוח אחראי לבדוק את המוצרים בטרם יבצע וקבלת את ההזמנה. בנוסף יהיה אחריות מלא על השוכר למלא את התקנון של שימושי הבטיחות של השימוש המוצרים אשר יקבל הודעה לפלפון ועת הלקיחה.

חברת "חייב-גנרטור" לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שהושכר או נרכש באתר, על המשכיר לנהוג באחריות מלאה על מנת לשמור על ביטחון הסובבים בקרבת מקום בעת הפעלת המוצרים המופיעים באתר.

בטוחות

בעת הזמנת גנרטורים שהספקם עולה על 10,000 וואט, יחתום השוכר על שטר חוב המקביל לערך שווי הגנרטור המושכר. שטר החוב יוחזר לשוכר לאחר סיום העסקה והשבת הגנרטור למשכיר כאשר הוא שלם ונמצא תקין לאחר בדיקה של "חייב גנרטור". ככל ותהיה תקלה כלשהי ו/או הגנרטור לא יושב כאשר הוא תקין ושלם, "חייב גנרטור" יהיו רשאים לפרוע את שטר החוב, ולמלא את סכום הנזק. בנוסף, לאבטחת כל התשלומים שאמור השוכר לשלם, יפקיד השוכר שיק בערך שווי הגנרטור.

קניין רוחני

 1. אין אישור להעתיק , לצלם , להדפיס ולהפיץ סרטונים ו/ קבצים שהורדו מהאתר באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לצד שלישי. כל העושה הנ"ל עובר על החוק ופוגע בזכויות הבעלים שלא בידיעתו .

2.השימוש במוצרים הינם אך ורק לשימוש המזמין באופן פרטי ואין לעשות בהם כל שימוש אחר.

3.האתר וכל המידע הקיים בו לרבות, עיצוב האתר, קבצי מדיה, תוכן טקסטואלי, קוד האתר,גרפיקה וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ובעליו.

4.אין לעשות כל שימוש בתוכן הנ”ל ללא אישור בכתב מראש מבעלי האתר ו/או מורשה מטעמם.

ניהול משתמשים / מבקרים באתר

 1. צוות האתר והנהלת החברה שומרים לעצמם את הזכות לחסום ו/או להרחיק כל משתמש על ידי חסימת כתובת IP ואו חסימות שונות ע”פ מאפיינים אישיים ללא צורך בנימוק החסימה למשתמש ו/או מי מטעמו.
 2. צוות האתר והנהלת החברה יעשו כל שביכולתם להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר ו/או הנהלת החברה.
 3. אנו עושים את מירב המאמצים כדי לספק את כלל המידע והתוכן באתר המוצגים באתר ללא תקלות והפרעות אך בשל אילוצים טכניים יתכנו הפרעות בזמינות האתר ובאפשרות הגישה אליו. אין אנו מתחייבים לזמינות האתר וכן לא יינתן כל שיפוי כזה או אחר בשל הפסקת הפעילות ואו תקלות.
 4. כלל התכנים באתר זה הינם בבעלות האתר ואין לבצע בהם כל שימוש . קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים אמינים ובטוחים. השימוש בקישורים ומעבר לאתרים צד ג’ הינו באחריות המשתמש בלבד.
 5. באתר זה אנו עשויים לבצע שימוש בקבצי “קוקיז“(cookies)
  בעת השימוש באתר הנך מאשר את השימוש בקבצי “קוקיז” וכן שמירת מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר .
 6. בעת השימוש באתר ובמקרה בו התגלתה מחלוקת כלשהי, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד אשר במחוז דרום.

מדיניות הפרטיות

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 1. הפרטיות של המשתמשים שלנו חשובה לנו ולכן אנו מקפידים מאוד לשמור עליה.
 2. מדיניות פרטיות זאת תפרט מה יעשה במידע האישי שלכם.
 3. בעת השימוש באתר הנך מאשר לנו לבצע שימוש ב”קוקיז” בכל הביקורים שלך באתרינו.

איסוף ושמירת פרטים אישיים

ייתכן שאנו נאסוף, נשמור ונבצע שימוש במידע מהסוגים הבאים:

 1. מידע טכני אודות המחשב שלכם, כולל כתובות IP, מיקום גיאוגרפי, מערכת הפעלה, דפדפן וכו’..
 2. מידע אודות הביקורים והשימושים שלכם באתרינו, כולל זמן הגלישה שלכם באתרינו, עמודים נצפים, מקור ההפניה וכו’.
 3. מידע אישי כגון,כתובת הדוא”ל שלכם, שם מלא, כלל פרטי המשתמש וכדומה.
 4. כלל המידע המוזן באתרינו ובשירותינו.
 5. כלל המידע הנוצר בעקבות השימוש באתרינו ו/או שירותינו כולל מועד יצירה, סיבה ואופן.
 6. מידע אודות תגובות ופרסומים באתרינו ושירותינו השונים.
 7. הודעות מיידיות המועברות באתרינו ושירותינו לרבות שליחת מסרים לצד ג’ באמצעות הממשקים שלנו.
 8. כל מידע המוזן באתר ואו נשלח אלינו.
 9. האחריות לאישור המדיניות הינה על המשתמש בלבד.

אנליטיקה

באתר נעשה שימוש בתוכנות חיצניות כגון, גוגל אנליטיקס, פיקסל של פייסבוק וגוגל search console על מנת לנטר את תנועת האתר ואת תנועת הגולשים.

שימוש בפרטים האישיים

בכלל הפרטים השמורים במאגר שלנו אנו עלולים לבצע שימוש לצרכים הבאים:

 1. ניהול האתר והעסק השותפים לרבות קבלת מידע שיווקי.
 2. התאמה אישית של הממשקים שלנו בעבורכם.
 3. לאפשר או לחסום גישה שלכם לשירותינו ותוכן האתר.
 4. שליחת מכתבים, מסמכים, התרעות ותזכורות לאמצעי התקשורת המעודכנים.
 5. שליחת מסרים מסחריים שיווקיים ולא שיווקיים.
 6. שליחת מסרים שיווקיים של חברות צד ג’ אשר בהסדר עימנו.
 7. אספקת מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים לצד ג‘.
 8. טיפול בפניות ותלונות הנשלחו אלינו.
 9. ביצוע ניטור ואכיפה כנגד הונאה ועבירות פליליות.
 10. אימות היענות של תנאי השימוש.
 11. שימושים אחרים.

חשיפת פרטים אישיים

הפרטים שלכם עלולים להגיע לכלל העובדים בחברתנו, צוות האתר, קבלני משנה, רשויות החוק וכל גוף אחר אשר נראה לנכון להעביר לרשותו את המידע.
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם מהסיבות הבאות:

 1. ע”פ דרישה של רשויות החוק בישראל.
 2. עדכון מידע במערכות החברה.
 3. בהקשר של כל הליך משפטי קיים ועתידי.
 4. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה בעמוד הבית של האתר.

אבטחת מידע

האתר של "חייב-גנרטור" מאובטח ע"י תעודת SSL של חברת השרתים, ככל "חייב גנרטור" תעשה כל שביכולתה על מנת שלמור על אבטחת האתר, למנוע פריצות וכו'. במידה והאתר נפרץ, אין בסמכות אף גורם להאשים את "חייב-גנרטור" או לבוא בטענות.

ט.ל.ח